ΑΝ.ΠΕ. Υψηλό ενδιαφέρον για την πρόσκληση από τους Συλλογικούς Φορείς της Πέλλας

ΑΝ.ΠΕ. Υψηλό ενδιαφέρον για την πρόσκληση από τους Συλλογικούς Φορείς της Πέλλας

[ad_1]

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD της Πέλλας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

στις 08.10.2018, έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Στήριξης έπειτα από τρεις παρατάσεις.
Τα στατιστικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ένα εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον για την πρόσκληση από τους Συλλογικούς Φορείς της Πέλλας.
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αναφέρεται σε πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με δυνατότητα συμμετοχής και Πολιτιστικών και άλλων Συλλογικών Φορέων που τεκμηριώνουν ότι οι προτεινόμενες πράξεις είναι δημοσίου χαρακτήρα.
ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. 19.2.4.1 1 310.000,00 € 500.000,00 €
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κλπ.). 19.2.4.2 4 1.303.731,92 € 150.000,00 €
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (πχ σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ.). 19.2.4.3 3 962.978,97 € 355.500,00 €
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 19.2.4.4 1 29.200,00 € 80.000,00 €
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λ.π) 19.2.4.5 22 2.242.681,25 € 350.000,00 €
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 19.2.5.1 3 787.000,00 € 400.000,00 €
Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 19.2.6.1 2 157.000,00 € 50.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36 5.792.592,14 € 1.885.500,00 €

Η Πρόσκληση είχε συνολικό αρχικό ποσό 1.885.500,00 €, και συνολικά υπεβλήθησαν τριάντα έξι (36) προτάσεις – αιτήσεις στήριξης ύψους πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών ( 5.792.592,14 € ) υπερκαλύπτοντας κατά 307% περίπου το αρχικά διατιθέμενο ποσό.
Ο στόχος της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. μέσα από τον σχεδιασμό του Τοπικού προγράμματος ήταν να εμψυχώσει τον τοπικό πληθυσμό, να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση είναι ευρεία, ανοικτή, σαφής και ουσιαστική για την Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική του προγράμματος LEADER, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
Το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος όπως έχει καταγραφεί και από τις διαβουλεύσεις και ενέργειες ενημέρωσης δικαιώνει τις προσπάθειες της ΑΝ.ΠΕ, που στήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους όλη τη διαδικασία αντιμετωπίζοντας ερωτήματα, απορίες, ανάγκες διευκρινήσεων σε εξειδικευμένα θέματα αλλά και τεχνικές δυσκολίες όπως και αποσβένοντας και ένα σημαντικό κομμάτι της αναμφισβήτητης γραφειοκρατίας που εμπεριέχεται σε προσκλήσεις για αξιοποίηση Δημόσιων Πόρων.
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας της Πέλλας είναι αξιοσημείωτη.
Δημιουργεί αναπόφευκτα ευθύνη για την σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Από την πλευρά της ΑΝ.ΠΕ θα γίνει προσπάθεια και εμφατική διερεύνηση για εξεύρεση νέων πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των αναγκών που έχουν εκφραστεί στο Νομό μας.
Θα ακολουθήσει η τεχνική διαδικασία της υποβολής των Φυσικών Φακέλων σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι 15 Οκτωβρίου 2018, μετά την οριστικοποίηση κάθε αίτησης στήριξης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής.
Θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι επαγώγιμες προτάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Επιπλέον η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α συνεχίζει τη διαδικασία προετοιμασίας της δημοσίευσης πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα που αναμένεται άμεσα .
Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α εκφράζει την ικανοποίηση της για την συνολική εξέλιξη της Πρόσκλησης από τον σχεδιασμό, την δημοσίευση και την υποβολή.
Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.anpe.gr
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 19.2.4.1 1 310.000,00 € 500.000,00€
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 19.2.4.2 4 1.303.731,92 € 150.000,00 €
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ 19.2.4.3 3 962.978,97 € 355.500,00€
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 19.2.4.4 1 29.200,00 € 80.000,00 €
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 19.2.4.5 22 2.242.681,25 € 350.000,00 €
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 19.2.5.1 3 787.000,00 € 400.000,00 €
ΔΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 19.2.6.1 2 157.000,00 € 50.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 36 5.792.592,14 € 1.885.500,00 €
Για το ΔΣ της ΑΝ.ΠΕ και την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Πέλλας LEADER/CLLD
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος Ε.Δ.Π.
ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Πρόεδρος ΔΣ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας

Μοιράσου με τους φίλους σου

[ad_2]

Επίσημη πηγή

Αφήστε μια απάντηση