Επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για Επιστήμονες, από το ΚΕΚ “Φοροτεχνικός” | Λόγος της Πέλλας

Επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για Επιστήμονες, από το ΚΕΚ “Φοροτεχνικός” | Λόγος της Πέλλας


Στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον κορονοϊό

που εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» δίνεται η δυνατότητα σε επιστήμονες όλης της Επικράτειας οι οποίοι εντάσσονται στους έξι κάτωθι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και σε πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.
• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδους
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Κατάρτιση που γίνεται από απόσταση μέσω διαδικτύου. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας από οποιονδήποτε σημείο μπορεί να εισέλθει ο κάθε ωφελούμενος και να παρακολουθήσει το πρόγραμμα με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης. Η ολοκλήρωση παρακολούθησης των 100 ωρών είναι υποχρεωτική ώστε να καταβληθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 31/5/2020 ΚΑΙ θα διεξάγονται αποκλειστικά διαδικτυακά.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις : α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή ύψους 400€, β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών,καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.
Το επίδομα καταβάλλεται στους ωφελούμενους ανεξαρτήτως της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.
ΑΙΤΗΣΗ
Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους:
α) είτε να καταθέσουν μόνοι τους την «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), επιλέγοντας το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 (ΚΕΚ) στο οποίο θα υλοποιήσουν την τηλεκατάρτιση και αποστέλλοντας έπειτα mail (υπόδειγμα MAIL ΠΡΟΣ ΚΔΒΜ2) προς το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 (ΚΕΚ) συνεργασίας για να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καθώς επίσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία: Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

β) είτε να εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (επισυνάπτεται), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης Κε.Δι.Βι.Μ. 2 (ΚΕΚ) της επιλογής του, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που το ίδιο το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 (ΚΕΚ) διαθέτει ως επιχείρηση, τα στοιχεία του ωφελούμενου ΚΑΙ να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης
Προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία: Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Αναλυτικά οι αντίστοιχες ενότητες και πληροφορίες εδώ)
Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά τςη πλέον πρόσφατης περιόδου
Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Να αποσταλούν σκαναρισμένα)
1. Αίτηση 
2. Εξουσιοδότηση 
3. Αντίγραφο 2 όψεων ταυτότητας
3. Εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του ωφελουμένου, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης.
4.Εκτύπωση από e-banking/ φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού,το ονοματεπώνυμό του ωφελουμένου ως ΠΡΩΤΟΥ Δικαιούχου του Λογαριασμού καθώς και η τράπεζα στην οποία υπάγεται.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θεσσαλονίκη, 2310 501770, forotechnikos@kek-forotechnikos.gr
Γιαννιτσά, 23820 83443, giannitsa @kek-forotechnikos.gr
Πτολεμαΐδα, 24630 24843, ptolemaida @kek-forotechnikos.gr
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της δράσης, μέσα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

Μοιραστείτε με τους φίλους σας

Μοιράσου με τους φίλους σουΕπίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι ο Λόγος της Πέλλας

Ήρθε... για να την ακούσεις!

Share
Tweet
Pin
Share
+1