Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας – Λόγος της Πέλλας | Λόγος της Πέλλας

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας – Λόγος της Πέλλας | Λόγος της Πέλλας


Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

στις 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο Τροποποίηση της με αρ. 160/2018 Απόφασης Δ.Σ.:”Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας” στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41” (ΑΔΑ: Ω8Π0ΩΨΩ-9ΥΟ)

2ο Τροποποίηση της με αρ. 161/2018 Απόφασης Δ.Σ.:”Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας” στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41”
(ΑΔΑ: Ω6ΗΝΩΨΩ-42Θ)
3ο Τροποποίηση της με αρ. 162/2018 Απόφασης Δ.Σ.:”Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας” στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41”
(ΑΔΑ: ΩΦΣ5ΩΨΩ-8Γ0)
4ο Συμμόρφωση του Δήμου Αλμωπίας με τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ του ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” για την πρόταση “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας” με κωδ. MIS 5030147
5ο Τροποποίηση της με αρ. 258/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην παραχώρηση των εγκαταστάσεων του ΕΠΑΛ στη ΓΓΔΒΜ.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι:
1. Λόγω της προθεσμίας που έχει τεθεί από την ΕΥΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του Δήμου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε ως έκτακτο θέμα την Τροποποίηση της με αρ. 160/2018 Απόφασης Δ.Σ.:”Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας” στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41” (ΑΔΑ: Ω8Π0ΩΨΩ-9ΥΟ)
2. Λόγω της προθεσμίας που έχει τεθεί από την ΕΥΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του Δήμου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε ως έκτακτο θέμα την Τροποποίηση της με αρ. 161/2018 Απόφασης Δ.Σ.:”Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας” στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41” (ΑΔΑ: Ω6ΗΝΩΨΩ-42Θ)
3. Λόγω της προθεσμίας που έχει τεθεί από την ΕΥΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του Δήμου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε ως έκτακτο θέμα την Τροποποίηση της με αρ. 162/2018 Απόφασης Δ.Σ.:”Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας” στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41” (ΑΔΑ: ΩΦΣ5ΩΨΩ-8Γ0)
4. Λόγω της προθεσμίας που έχει τεθεί από την ΕΥΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης του Δήμου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε ως έκτακτο θέμα την Συμμόρφωση του Δήμου Αλμωπίας με τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ του ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” για την πρόταση “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας” με κωδ. MIS 5030147
5. Επειδή ο προγραμματισμός της ΓΓΔΒΜ για την ίδρυση νέων τμημάτων ΣΔΕ για την περίοδο 2019-2020 θα γίνει άμεσα, μέσα στο μήνα Νοέμβριο του 2018 και επειδή η ανάγκη ίδρυσης ΣΔΕ στο Δήμο Αλμωπίας καθίσταται επιτακτική λόγω και των προϋποθέσεων που τίθενται στη χορήγηση του ΚΕΑ (δικαιούχοι θα καθίστανται όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης), πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει άμεσα απόφαση για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του ΕΠΑΛ στη ΓΓΔΒΜ.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας

Μοιράσου με τους φίλους σουΕπίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι ο Λόγος της Πέλλας

Ήρθε... για να την ακούσεις!

Share
Tweet
Pin
Share
+1